PTC

Thermal ceramics

热敏陶瓷是对温度变化敏感的陶瓷材料。它可分为热敏电阻、热敏电容、热电和热释电等陶瓷材料。 在种类繁多的敏感元件中,热敏电阻应用最广。热敏电阻在20世纪30年代就已问世,用作电路温度补偿元件。以后相继发…

Basic knowledge of materials